NETKOLL
Nätberäkningsverktyget

Välkommen! - Klicka på knapparna nedan för mer information...


Klicka här för att beställa NETKOLL

 Evalds Programutveckling


NETKOLL Version 8.7


 

NETKOLL är perfekt för Dig som...

 Projekterar elinstallationer eller elverksnät

 Utför elinstallationen/elnätet

 Kontrollerar elanläggningen före ibruktagning


Du behöver inte längre databaser och kataloger på kablar, brytare och transformatorer - de finns som standard med i NETKOLL.

NETKOLL kan Du använda för såväl små lågspänningsinstallationer som stora elanläggningar med både högspänning, lågspänning och transformatorer.

Med NETKOLL behandlar Du hela nätet i en och samma beräkning.

 

NETKOLL dimensionerar Din anläggning med avseende på...

 Utlösningsvillkor

 Överlastströmmar

 Kortslutningsströmmar

 Spänningsfall

 Potentialutjämning

 Selektivitet

 

NETKOLL verifierar Din anläggning med utskrifter i form av...

 Enlinjeschema med viktiga nyckelvärden

 Tabeller med mycket detaljerade anläggningsdata

 Selektivplanediagram

 Rapporter på valda inställningar av ledningsskydd

 

Broschyr: Programmets finesser (klicka för att ladda ner)

Broschyr: Varför välja Netkoll? (klicka för att ladda ner)

Besök gärna vårt forum för allt som rör Netkoll...
(klicka här för att öppna i nytt fönster)


NETKOLL - Enkel att hantera


Så här enkelt gör du en beräkning...

 Bestäm kortslutningseffekten i matningspunkten - det ställe där beräkningen börjar

 Ange om det finns en transformator eller inte i matningspunkten

 Fortsätt med sektionerna, som omfattar ledning och uttagspunkt

 Avsluta inmatningen och se nätet i enlinjeschemat på skärmen

 Ändra eventuella felaktigheter

 Skriv ut beräkningsresultatet

 Spara nätet för senare åtkomst

 

När nätet är inmatat gör du selektivplanen lika enkelt...

 Koppla ihop reläskydden med de fack eller de brytare där de är placerade

 Välj vilka ström- och tidsvärden som de olika stegen ska ställas in på

 Välj vilka kurvor som ska ritas upp i diagrammen

 Visa diagrammen på skärmen och ändra inställningarna vid behov

 Skriv ut diagram och rapporter

 Spara nätet för senare åtkomst

 

Broschyr: Programmets finesser (klicka för att ladda ner)

Broschyr: Varför välja Netkoll? (klicka för att ladda ner)

Besök gärna vårt forum för allt som rör Netkoll...
(klicka här för att öppna i nytt fönster)


NETKOLL - Teknisk beskrivning


Beräkningsmodulen

Du får råd och anvisningar från manual och hjälpfil - om bl a motorstarter, faskompensering och sammanlagring.

NETKOLL kan Du även använda för mellanspänning och högspänning, där man kan se spänningshöjning på tomgående linjer, jordfelström mm!

Du behöver inga speciella databaser på kablar, brytare eller transformatorer i NETKOLL - de finns redan som en del av programmet.

Skulle något ändras i programmet eller i normerna, så får Du automatiskt meddelande när en ny version finns tillgänglig (kräver anslutning till Internet)

Du kan behandla hela nätet i en och samma beräkning. Ändringar görs enkelt utan att allt behöver matas in på nytt.

Beräkningarna sparas i standardformat så att Du kan ta fram dem vid ett annat tillfälle och göra utökningar, uppdateringar eller test av t.ex. punktbelastningar.

Samtliga funktioner är lätt åtkomliga via standard-menyn...

Standard-menyn

Matningspunkt med årseffekt-inmatning...

Matningspunkt

Ledningsarea, ledningstyp och ledningslängd ger Dig...
1. Högsta trefasiga kortslutningsström (Ik3) i varje elcentral och elskåp.
2. Enfasiga jordslutningsströmmen (Ij) i slutändan av varje ledningssektion.
3. Högsta tillåtna säkring för ledningen.
4. Högsta utlösningsström på dvärgbrytare eller MCCB som den valda ledningen tillåter.
5. Minsta erforderliga märkkortslutningsförmåga på MCB och MCCB i förhållande till nätets kortslutningsström.

Lednings-sektion med årseffekt-inmatning...

Lednings-sektion

Sektion med transformering. Du kan mata in transformatorer i såväl matningspunkten som på valfria platser i nätet...

Sektion med transformering.

Inmatas effekt i kW tillsammans med effektfaktorn beräknas dessutom:
6. De totala förlusterna (Pf + Wf) i den beräknade installationen
7. Belastningsströmmarna (I) i varje ledning.
8. Spänningar (U) och spänningsfall (Uf) i centraler och elskåp.

Matningspunkt, Avancerade funktioner;
resistansökningsfaktor, annan kortslutningsspänning, parallella transformatorer, isolerad nollpunkt.

Matningspunkt, Avancerade funktioner

Lednings-sektion, Avancerade funktioner;
anslutning av generatorer, kabeldimensionering, anslutna kondensatorer, annan utlösningstid för säkringar.
Härifrån nås lastdimensioneringsfönstret (nästa bild).

Lednings-sektion, Avancerade funktioner

Lastdimensionering för lågspänning;
Används när Du vill ha andra förutsättningar än standard för ledningens strömvärde.
Normalt används nya normen SS 436 40 00 och utgåva 6 i SS 424 14 24 men även den gamla normen SS 424 14 24, utgåva 5 kan användas i tidigare gjorda beräkningar.

Lastdimensionering för lågspänning

Lastdimensionering för högspänning;
Används när Du vill ha andra förutsättningar än standard för ledningens strömvärde.
Här används den nya normen SS 424 14 16.

Lastdimensionering för högspänning

NETKOLL räknar automatiskt fram om det är utlösningsvillkoret eller ledningens strömvärde som bestämmer det högsta skydd som ledningen får förses med.

Du kan ange minusvärden för att simulera aktiv och reaktiv utmatning från exempelvis vindkraftsaggregat.

Resultatet presenteras i form av ett enlinjeschema, som kan hängas upp i elinstallationen...

Resultatet presenteras i form av ett enlinjeschema


Klicka här för att beställa NETKOLL

 

Broschyr: Programmets finesser (klicka för att ladda ner)

Broschyr: Varför välja Netkoll? (klicka för att ladda ner)

Besök gärna vårt forum för allt som rör Netkoll...
(klicka här för att öppna i nytt fönster)


NETKOLL - Selektivmodulen


Selektivmodulen

Selektivmodulen består av tre delar...

- en rutin där reläskydden registreras

- en rutin där sektionerna kopplas ihop med reläskyddet

- en rutin där kurvorna i selektivplanen ritas upp i diagram.

 

Inmatningsbild för reläskydden...

Inmatningsbild för reläskydden.

Inmatningsbild där sektionerna kopplas samman med reläskyddet...

Inmatningsbild där sektionerna kopplas samman med reläskyddet.

Inmatningsbild där kurvorna i selektivplanen ritas upp i diagram...

Inmatningsbild där kurvorna i selektivplanen ritas upp i diagram.

Utskriftsrutiner för rapporter och diagram...

Utskriftsrutiner för rapporter och diagram.


Klicka här för att beställa NETKOLL

 

Broschyr: Programmets finesser (klicka för att ladda ner)

Broschyr: Varför välja Netkoll? (klicka för att ladda ner)

Besök gärna vårt forum för allt som rör Netkoll...
(klicka här för att öppna i nytt fönster)